सोशल मिडिया ची⁣
राणी मी⁣
Hashtag वाली⁣
कहाणी मी⁣

बांगडी हातात⁣
लाली व्हटात⁣
भरली तरी मर्दानी मी ⁣

😉⁣
😘 ⁣

Bye for now!

Happy reading